Sisältökriteerien
täyttyminen

Kaupunkipuiston
merkitys
Forssalle


Sisältökriteerien täyttyminen

1. Sisällön kriteeri

Kansallisen kaupunkipuiston alueella voidaan erottaa neljä tärkeää maisematekijää - luonnonelementeistä Loimijoki ja harju, kaupunki sekä eteläosan viljelysmaisema. Nämä tekijät ovat pääosassa Forssan kansallisen kaupunkipuiston identiteetin kehittymisessä.

Loimijoki on toiminut Forssan keskeisenä selkärankana, jota teollistuva yhdyskunta hyödynsi. Loimijoki virtaa edelleen Forssan ytimessä kertoen tarinaa Forssan historiasta ja toimien kaupunkilaisten suosittuna virkistyksen lähteenä.

Forssan harju kulkee kaupungin keskustan pohjoispuolella jatkuen länteen päin Vieremän alueelle. Harjua on hyödynnetty myös rakentamisen raaka-aineena, ja tästä ovat seurauksena muutamat maisemassa edelleen selvästi näkyvät soranottopaikat. Tästä huolimatta harjuluontoa on säilynyt kaupunkipuiston alueella Kuntoradanpuistossa ja Vieremässä.

Tämän päivän Forssassa on edelleen näkyvissä selvästi sen historia teollisuusyhdyskuntana. Kehräämön ja kutomon alueiden lisäksi tehtaiden työläisten asunnot, monet palvelurakennukset, puistot yms. kertovat sen teollisuushistoriasta.

Forssan keskustan eteläpuolella levittäytyvät jo vuosisatoja sitten raivatut peltoaukeat. Tyypillistä Forssan kaupunkirakenteelle on ollut teollisuusrakennusten selkeä rajautuminen avoimeen peltomaisemaan. Nykyisinkin tämä maisemassa näkyvä vastakohtaisuus on selvästi havaittavissa kaupunkiin saavuttaessa.


Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos, lupa nro HÄME/516/06
Kansallisen kaupunkipuiston alueen merkittävimmät maisematekijät: viljelyalueet, harju, kaupunki ja Loimijoki.

2. Eheyden ja laajuuden kriteeri

Forssan kansallinen kaupunkipuisto yhdistää ympäröiviä kaupunginosia ja samalla mahdollistaa saavutettavuuden eri alueille viheralueita ja kevyeliinkenteen väyliä pitkin. Rajaus tukeutuu kaupungin keskellä virtaavaan Loimijokeen, jonka ympärille viheralueet ovat aikojen saatossa luonnollisesti syntyneet.

Laajuudessaan kansallinen kaupunkipuisto ulottuu avoimista viljelymaisemista Forssan ydinkeskustan kautta harjumetsiin. Forssan kansallinen kaupunkipuisto toimii myös yhteytenä laajempien maisemakokonaisuuksien kanssa. Etelästä kaupunkipuiston alueelle ulottuu maakunnallisesti arvokas Tammelan kulttuurimaisema-alue, joka sisältää valtakunnallisesti arvokkaan Mustila - Porras - Koukolanharju maisema-alueen. Pohjoisesta kansallisen kaupunkipuiston alueelle ulottuu Loimijoki - Jänhijoki -kulttuurimaisema-alue.


Kansallinen kaupunkipuiston kautta ympäröiviltä alueilta tulee päästä kaupungin keskeisille alueille.

3. Ekologisuuden kriteeri

Kansallinen kaupunkipuiston aluerajaus tukeutuu Forssan läpi virtaavaan Loimijokeen, joka muodostaa ympäröivien viheralueiden kanssa ekologisen käytävän läpi koko kaupungin. Jokea reunustavat laajat viheralueet kansallisen kaupunkipuiston pohjois- kuin eteläosissa, joista ne yhdistyvät luontevasti ympäröivään luontoon ja viljelyalueisiin. Myös keskustan läpi virratessaan Loimijokea ympäröivät viheralueet, joskin kapeampana vyöhykkeenä. Puiston alueen koillisosassa nouseva harju luo monipuolisen elinympäristön kasveille ja eläimille.

Muita ekologisesti arvokkaita alueita kansallisen kaupunkipuiston alueella ovat eteläosassa sijaitseva maakunnallisesti arvokas Loimalammin linnustonsuojelualue sekä Loimijoen varren kosteikkoalueet. Kaupunkipuiston alueen ekologisista arvoista tulee laatia lisäselvityksiä.


Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos, lupa nro HÄME/516/06
Forssan kansallisen kaupunkipuiston alueen ekologisesti merkittävimmät alueet on ympyröity karttaan.

4. Kaupunkikeskeisyyden kriteeri

Forssan kansallinen kaupunkipuisto tukeutuu Loimijokeen, jonka varrelta myös Forssan kaupungin kehitys on alkanut ja jatkuu edelleen. Keskusta-alue sijaitsee kansallisen kaupunkipuiston ytimessä.

Kansallinen kaupunkipuisto on noin 7 kilometrin pituinen ja leveimmältä kohdaltaan noin 2 km. Kansallisen kaupunkipuiston merkittävimmät kohteet ovat Forssan keskustan välittömässä läheisyydessä ja kiinteässä yhteydessä nykyiseen kaupunkirakenteeseen.


Forssan keskusta sijaitsee keskeisesti kansallisen kaupunkipuiston ytimessä.