Maaperä

Vesistöt

Kasvillisuus

Maisemarakenne


Kasvillisuus

Forssan alue kuuluu eteläborealiseen metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen, jossa vallitseva metsätyyppi on lehtomainen kangas. Huuhtoutuneena alueena Forssan maaperälle on tyypillistä sen maalajien jakautuminen rakeisuusasteen mukaan maaston eri korkeusasemille. Laaksojen pohjille ovat kerääntyneet hienoimmat saviset kerrostumat, rinteillä maalaji on pääosin moreenia ja korkeimmilla kohdilla avokalliot ovat huuhtoutuneet esiin. Merkittävä geologinen muodostuma, hiekkapitoinen harju, kulkee Forssan keskustan itäpuolelta luoteeseen. Maalajien sijoittuminen on vaikuttanut merkittävästi Forssan alueen kasvillisuuden kehittymiseen.


Kuvat: Elina Tirkkonen

Rehevimmät kasvupaikat ovat laakson saviset pohjat, jotka ovat aikoinaan raivattu pääosin pelloiksi. Loimijoki virtaa savisten laaksojen halki Pyhäjärvestä Forssan keskustan läpi luoteeseen. Maaperältään saviset joen rantojen kasvupaikat ovat olleet otollisia rehevän kasvillisuuden kehittymiselle. Joki ja sen ranta-alueet toimivat ekologisina yhteyksinä alueella ja ovat kasvillisuudeltaan varsin monimuotoisia.

Kansallisen kaupunkipuiston alueella harju on säilynyt suurimmalta osin rakentamiselta. Muutamissa kohdissa harjuluonto on pirstoutunut soranoton aiheuttamana. Säilyneet metsäalueet kasvavat pääosin mäntyä. Laajimmat metsäiset alueet kansallisen kaupunkipuiston rajauksen sisällä ovat Lamminmäen alueella sekä Kaikulassa, josta on yhteys myös Ojalanmäen talousmetsiin. Sortohaassa pääosin mäntyä kasvava Keskuspuisto yhdessä Yhtiönpuiston kanssa muodostavat keskustan tuntumaan kaupunkiluonnon monimuotoisuuden kannalta hyvin merkittävän alueen.

Forssan luonnon monimuotoisuus on uudenlaisen maatalouskulttuurin myötä vähentynyt. Suurin syy alueiden monimuotoisuuden vähenemiseen on laidunnuksen päättyminen. Lisäksi peltojen yhdistäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi on vähentänyt perinteisesti monilajisia pieniä ojia ja pientareita. Perinteinen laidunnus vahvisti alueiden monilajisuutta. Tätä perinnettä ylläpidetään kansallisen kaupunkipuiston alueella Salmistonmäellä.

Koijärvi on Forssan ainoa suojeluohjelmiin kuuluva kohde. Se kuuluu sekä Natura 2000 -verkostoon, että lintuvesien suojeluohjelmaan. Kansallisen kaupunkipuiston alueella Loimalammi on maakunnallisesti merkittävä linnustonsuojelukohde. Se on rehevä, lähes umpeen kasvanut pieni järvi, jota ympäröi laaja kosteikkoalue rantaniittyineen.


lmakuvasta näkee metsien ja peltojen sijainnin alueella. Laajimpia yhtenäisiä metsäalueita kansallisen kaupunkipuiston rajauksen sisällä sijaitsee Lamminmäen ja Ojalanmäen alueella. Ekologisesti merkittävimmät kohteen ovat Loimalammin ja Salmistonmäen alueet.Lähteet:
Hämeen liitto. Kanta-Hämeen maakuntakaava, maakuntakaavakansio 4. Hämeenlinna 2004.
http://www.forssa.fi/ymparisto/Ympariston%20tilan%20katsaus.pdf . Katsaus Forssan ympäristöntilaan,
Forssan kaupungin ympäristölautakunta. (3.1.06)