Maaperä

Vesistöt

Kasvillisuus

Maisemarakenne


Maisemarakenne

Alueen maisemarakenne on suuntautunut luode-kaakko -suuntaisesti, mutta suuntautuneisuus ei juuri korostu maisemassa. Maisema on kokonaisuudessaan pienipiirteistä, eikä suurmaisemassa erityisen korostuvia solmukohtia ole. Forssan keskusta-alueen maisemarakenne muodostuu kahdesta selännealueesta ja niiden väliin muodostuneesta jokilaaksosta. Keskusta-alueen pohjoispuolitse kulkee lähes itä-länsi-suuntaisesti hiekkainen Syrjänharju. Tämä lajittunut selännealue ei erotu korkeudeltaan juurikaan ympäristöstään, mutta muodostaa selkeän reunavyöhykkeen yhdessä kallioisten moreenikumpareiden kanssa savilaakson reunalle.

Forssan keskusta-alue sijoittuu loivapiirteiseen laaksoon. Muutamat mäet kuitenkin kohoavat selvästi ympäristöään korkeammalle. Korkein kohta alueella on Korkeavahan kallioinen mäki, joka kohoaa noin 135 metriin. Myös Paavolan mäkialue on kokonaisuudessaan melko korkeaa, noin 130 mpy:lla. Forssan keskusta-alueen pohjoispuolitse kulkeva harjujakso ei merkittävästi erotu ympäristöstä. Sen korkeimmat kohdat ovat olleet Vieremän myllyn pohjoispuolella mutta harju on madaltunut soranoton seurauksena. Tällä hetkellä harju nousee korkeimmillaan noin 125 mpy:lle Lamminmäen kohdalla. Maisemarakenne on luonut edellytykset Forssan alueen maankäytölle ja sen kehittymiselle.Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos, lupa nro HÄME/516/06Lähteet:

Punakivi, Kalevi 1976. Forssa. Suomen geologinen kartta 1:100 000: maaperäkartta lehti 2113.
Maanmittauslaitos. Peruskartta 1:20 000, karttalehti 2113