Maaperä

Vesistöt

Kasvillisuus

Maisemarakenne


Vesistöt

Forssa kuuluu Kokemäenjoen vesistöalueeseen. Kunnan alueella olevat vesistöt ovat pinta-alaltaan pieniä. Vesialaa koko Forssan pinta-alasta on vain 2 %. Merkittävimmät vesialueet eteläisen Forssan alueella ovat Forssan halki virtaava Loimijoki, vain osittain Forssan alueella oleva Kaukjärvi ja Loimalammi sekä harjuihin syntyneet, veden täyttämät supat.


Loimijoki ja Pyhäjärvi. Kuvat: Elina Tirkkonen

Loimijoki on kokonaisuudessaan 114 km pitkä. Loimijoen latvavesiä ovat Pyhäjärven lisäksi Tammelan Kuivajärvi sekä Kaukjärvi. Forssan kohdalla n. 7 km:n pituinen Loimijoki on tyydyttävässä ja osittain välttävässä kunnossa. Joen luontaisesti sameaa ja runsasravinteista vedenlaatua pahentaa pääasiassa peltoviljelystä ja karjataloudesta peräisin oleva hajakuormitus. Lisäksi ravinteita kulkeutuu puhdistamolta jokeen laskettavista kaupungin jätevesistä.

Pitkulainen Kaukjärvi on tyypillinen sisäkuormitteinen järvi. Järvi kärsii jokavuotisesta happikadosta, joka aiheuttaa ravinteiden vapautumista pohjakerrostumista. Lisäksi ravinteita kertyy vesistöön sen valuma-alueelta. Kaukjärven pienellä valuma-alueella on savi-, hieta- ja hiesupeltoja, jotka osittain ovat jyrkkärinteisiä. Kaukjärvellä on rehevästä ja sameasta vedenlaadusta huolimatta merkittäviä maisemallisia arvoja sen pitkänomaisen ja osittain jyrkkäpiirteisen muodon vuoksi.

Harjuihin syntyneet lukot eli supat ovat tyypillisiä muotoja Hämäläiselle maisemalle. Forssan maisemassa tällaisia harjusuppia ovat Vähä- Saksan rimpi, Linikkalan lammi ja Mäkilammi. Ne ovat ovat kirkasvetisiä, melko syviä harjun jatkeeksi muodostuneita lampia.

Loimalammi on pieni, lähes umpeenkasvanut, linnustollisesti arvokas vesialue kansallisen kaupunkipuiston eteläosassa. Lampea ympäröi kosteikkoinen niittyalue.Loimalammilla on monipuolinen kasvi- ja lintulajisto.


Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos, lupa nro HÄME/516/06


Lähteet:

Hällström, H., Forssan kauppala. Maantieteenlaitoksen tutkielma. Turku 1930
http://www.forssa.fi/ymparisto/Ympariston%20tilan%20katsaus.pdf.
http://www2.agronet.fi/lflwww/raportit/loppuraportti/projektialue.html
http://www.forssa.fi/ymparisto/Forssan_kekeohjelma.pdf
Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistys Ry. Forssan vesistöaluejako kartta.