Maisematilallinen analyysi

Kaupunkirakenteen ongelmat ja kehitysmahdollisuudet

Kaupunkipuiston kolme eri osa-aluetta

SWOT

 

 


Maisematilallinen analyysi

Kansallisen kaupunkipuiston alueen maisema on vaihtelevaa ja monipuolista. Loimijokea myötäilevä maisema jakautuu kolmeen eriluonteiseen alueeseen: avoimeen viljelymaisemaan, rakennettuun ympäristöön sekä harjun metsäiseen osaan.

Viljelymaisemassa erottuvat harjumetsät ja metsäsaarekkeet, jotka rajaavat avointa tilaa. Samalla ne auttavat hahmottamaan syntyvää yhtenäistä maisematilaa.Vahvoina reunoina ja rajapintoina toimivat myös vanhat teollisuusrakennukset, jotka paikoitellen ovat sijoittuneet viljelyaukeiden reunaan. Näkymät viljelymaisemassa ovat laajat ja ulottuvat pitkälle.

Rakennetun ympäristön alueella muodostuu vaihtelevia maisematiloja. Paikoitellen tiivis kaupunkirakenne muodostaa selkeitä kaupunkitiloja, joista saattaa avautua yllättäviä näkymiä avoimeen maisemaan. Esimerkiksi kutomon alueella tehdasrakennusten väliin muodostuu kapeita kujanteita.

Rakennetun ympäristön alueella Loimijoki virtaa tilallisesti vaihtelevien alueiden läpi. Kutomon ja Kehräämön välillä Loimijoen rantatörmät on kivetty ja rantoja myötäilee avoin virkistyskaistale tai puurivi. Paikoin rehevä kasvillisuus sulkee näkymät rannasta. Kehräämön kohdalla tehdasrakennukset on sijoitettu aivan uoman läheisyyteen ja paikalle syntyy hyvin voimakas tilan tuntu. Kehräämön jälkeen Loimijoen uoma mutkittelee kasvillisuuden reunustamana. Paikoitellen joella liikkujalle avautuu pitkiäkin näkymiä joen suuntaisesti. Ennen Vieremän myllyä joen uoma on osittain jyrkkäpiirteinen. Korkeat penkereet vahvistavat tilakokemusta.

Harjun metsäisellä osalla intensiiviset tilat muodostuvat pienistä avoimista alueista, joita ympäröivät joko jyrkät rinteet tai tiivis puusto. Esimerkkinä tällaisesta kohteesta voidaan pitää Vieremän myllyn aluetta. Harjun korkeimmilta kohdilta näkymät ympäröivään maisemaan avautuvat kapeina sektoreina puuston keskeltä.

 

Joen poikkileikkausanalyysi

Periaateleikkauksien sijaintikohdat


Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos, lupa nro HÄME/516/06

Joen poikkileikkaukset ovat nykytilan periaateleikkauksia, eli ne eivät ole mittatarkkoja leikkauksia vaan niiden on tarkoitus kertoa katsojalle joen varrella vallitsevasta maisematilan luonteesta. Leikkauksissa on korostettu korkeussuuntaisia mittoja verratuna vaakasuuntaisiin, jotta tilan tuntu tulisi korostetummin esille.


Lamminmäen harjuosuus nousee muutoin alavasta peltoaukeasta selvästi. Harjua reunustaa eteläpuolelta Loimijoki ja pohjoispuolelta Mäkilammi.

 

Loimijoki kulkee paikoin peltoaukeiden keskellä, jolloin sitä ei juuri maisemassa huomaa.

 

Vieremän padon alajuoksulla Loimijoki levenee ja sitä rajaavat jyrkät maastonmuodot. Soranoton seurauksena harju on huomattavasti madaltunut ja maisemakuva muuttunut.

 

Liha ja Säilyke Oy:n kohdalla Loimijoki virtaa paikoin hyvinkin syvällä ympäröivään maastoon nähden.

 

Kehräämön kohdalla Loimijoki on reunustettu paasikivin ja ilme on hyvin rakennettu.

 

Kutomon kohdalla Loimijoki kulkee vanhan tehdasalueen läpi ja jokea reunustavat puukujanteet.

 

Avoimella peltoaukealla jokea reunustavat pensaikot, eikä jokea juuri näy ympäröivään maisemaan.

 

Salmistonmäki erottuu hyvin muutoin avoimesta maisemasta.