Maisematilallinen analyysi

Kaupunkirakenteen ongelmat ja kehitysmahdollisuudet

Kaupunkipuiston kolme eri osa-aluetta

SWOT

 

 


Kaupunkirakenteen ongelmat ja kehitysmahdollisuudet

1500 -luvulla Loimijoen varteen oli muodostunut lukuisia kyliä. Nykyisen Forssan keskusta-alueen tuntumassa sijaitsivat Kuhalan, Talsoilan ja Haudankorvan kylät ja hieman kauempana Vieremän, Kuuston ja Lunttilan kylät. Vanha viljelyshistoria on vielä aistittavissa kaupunkirakenteen tuntumaan ulottuvissa viljelyalueissa.

Forssan suhteellisen tiivis kaupunkirakenne on alkanut muodostua tehdaslaitosten ympärille 1800 -luvun puolivälin tienoilla. Alkuvuosikymmeninään Forssa Yhtiö kehitti yhdyskuntaa kokonaisuutena perustaen ja ylläpitäen asuinalueita, palveluita ja osittain myös liikenneyhteyksiä. Forssan synnyn kannalta hyvin merkittävät ja melko yhtenäisenä säilyneet, kulttuurihistoriallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet ovat edelleen vahvasti esillä yhdyskuntarakenteessa. Nämä alueet luovat Forssalle kaupunkikuvallisen identiteetin, jota tulisi kaupunkirakenteen kehityssuunnittelussa korostaa.

Forssan kansallinen kaupunkipuisto -rajauksen sisällä merkittävimpiä kohteita keskusta-alueen ulkopuolella ovat Vieremän harjun alue sekä Vieremän koski ja siellä sijaitseva vanha myllyrakennus, Kaikulaan 1900-luvun alussa perustettu hautausmaa sekä Salmistonmäen ja Loimalammin alueet. Näiden kohteiden tunnettavuutta ja saavutettavuutta tulisi parantaa.

Maisemakuvan säilymisen kannalta tulisi kiinnittää huomiota käytöstä poistuneiden sorakuoppien ja vanhan kaatopaikka-alueen maisemointiin. Kaupunkikuvan kannalta merkittävää on ohjata tulevaa rakentamista niin, että kaupunkirakenteelle ominaiset piirteet säilytetään. Kaupunkia kehitettäessä suurena mahdollisuutena on nähtävissä teollisuuslaitosten alkuperäisestä käytöstä poistuneet rakennukset. Kutomon pohjoispuolella oleva vanha voimalan alue hahmottuu tällä hetkellä ympäristössä hieman epämiellyttävänä jättömaana. Alueen kehittäminen vanhaan historiaan tukeutuvasti eheyttäisi kutomon aluetta kokonaisuutena, mutta antaisi myös suurta lisäarvoa koko Forssan keskusta-alueelle.

Teollisuuskehitys jatkuu Forssassa yhä edelleen. Kaupungissa toimii useita eri teollisuusyrityksiä. Tämä luonnollinen kehitys ammentaa voimaansa vanhasta historiasta, mutta kehityksen edellytyksenä on myös kaupungin oivallinen logistinen sijainti valtateiden risteyksessä. Uusien teollisuuslaitosten rakentamisessa ja maastoon sijoittamisessa tulee vaalia vanhaa perinnettä ympäristöjen ja rakennusten suunnittelusta kokonaisuutena.


Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos, lupa nro HÄME/516/06