Yhdyskunta-
rakenne


Kaavatilanne

Viheralueet ja kevyenliikenteen reitistö

Arvokkaat kohteet


Arvokkaat kohteet

Kansallisen kaupunkipuiston alueella on useita erityisalueita ja -kohteita, joille on kaavassa määrätty suojelun tms. käsite. Etenkin alueen keskiosaan teollisuusperinnön alueelle on keskittynyt paljon suojeltavia kohteita, suurin osa rakennuksia.

Muinaismuistoja Forssassa on vielä tutkittu vähän. Vieremästä Lamminmäen eteläpuolelta on löytynyt neljä ja Salmistonmäeltä kaksi kivikautista asuinpaikkaa. Löydöt ovat uusia ja alueita kartoitetaan vielä. Löytöjä ei ole vielä suojeltu eikä merkitty kaavaan.


Loimalammin maakunnallisesti arvokas linnustonsuojelualue. Kuva: Sirja Hakala

Kanta-Hämeen maakuntakaavaluonnokseen on merkitty kaksi kansallisen kaupunkipuiston alueelle ulottuvaa kulttuurimaiseman kannalta tärkeää maisema-aluetta, mutta alueita ei ole vielä vahvistettu.

Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä kansallisen kaupunkipuiston rajauksen sisällä ovat Kalliomäen asuinalue sekä Kehräämön alue, johon kuuluvat Kaupunginpuutarhan, Yhtiönpuiston sekä Kutomon alueet. Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin on suunniteltu valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi liitettäviksi Yliskylän asuinalue, Uudenkylän alue sekä osa keskustan alueesta. Maakunnallisesti arvokas alue on Loimalammen linnustonsuojelualue ja perinnemaisema. Loimijoen, Vieremän, Linikkalanlammen alueet sekä Keskuspuisto ovat seudullisesti merkittäviä yhdyskunta- ja taajamarakenteen viheralueita.


Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos, lupa nro HÄME/516/06
Forssan lähistöllä sijaitsevia kulttuurihistoriallisesti tai luonnonolosuhteiltaan arvokkaita alueita

 

Lähteet:
Hämeen liitto. Kanta-Hämeen maakuntakaava, maakuntakaavakansio 4. Hämeenlinna 2004.
Forssan kaupunki. Yleiskaava 28.7.1993. Forssa.
Forssan kaupunki, Ajantasa-asemakaava 1964. Forssa.
Museovirasto. Rakennettu kulttuuriympäristö - valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt.